Tây Ninh tiếp tục triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu du lịch chuyên nghiệp. Và đưa du lịch núi Bà Đen thành tâm điểm phát triển du lịch không chỉ của địa phương mà còn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. ...