Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng,nghiệp vụ dẫn đến hiện trạng tất yếu là chất lượng lao động trong nhóm này không đáp ứng được yêu cầu của nghề. ...