Trước bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn, đã tác động không nhỏ tới tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, tỉnh Đắk Nông đã và đang tích đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận ...