UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch trong gia đoạn 2021 - 2025, hoạt động nhằm xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của khu vực. ...