Triển khai du lịch thông minh trong phát triển du lịch sẽ mang lại nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và du khách đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề nội tại và thúc đẩy phát triển bền vững, hài hoà với văn hoá và môi trường. ...