MXH Hahalolo chủ trương mạnh tay trong việc xử lý triệt để và nhanh chóng “nạn” tin giả về dịch COVID-19. ...