Ngày 17/06/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH) ...