Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17/06/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (MXH). Bộ quy tắc nhằm khuyến nghị các cá nhân, cơ quan tổ chức và nhà cung cấp MXH xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên MXH, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng, tạo điều kiện phát triển lành mạnh MXH tại Việt Nam.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm bảo vệ người dùng, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh đồng thời tạo điều kiện phát triển lành mạnh môi trường MXH, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước… Việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông là kịp thời, cần thiết đối với các MXH đang hoạt động tại Việt Nam nói chung và MXH Hahalolo nói riêng.

>>> Xem thêm: Cách ứng xử trên Hahalolo – Vì một mạng xã hội văn minh

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng là cơ sở để Hahalolo hoàn thiện tiêu chuẩn cộng đồng, xây dựng bộ quy tắc cho MXH của mình để trở thành một MXH văn minh, đem lại nhiều giá trị tích cực cho người dùng.

Hahalolo