Do thiếu quy trình cách ly thống nhất, đường bay thương mại quốc tế về Việt Nam phải tạm dừng dù chỉ mới thực hiện được hai chuyến. ...