HAHALOLO | Mạng Xã Hội Du Lịch bùng nổ năm 2019

Trước ảnh hưởng ngày càng lớn của các mạng xã hội hiện tại, Việt Nam đang tìm thế đối trọng, hướng đến xây dựng một mạng xã hội thay thế, Hahalolo – Mạng xã hội “made in Vietnam” do chính người Việt phát triển, đã xuất hiện.

HAHALOLO, MẠNG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT MANG TẦM NHÌN QUỐC TẾ.

Nguồn: Hahalolo Tổng hợp